اریتراسماErythrasma

اریتراسما Erythrasma تعریف: عفونت مزمن طبقه شاخی پوست بوده و معمولا چین های بدن از جمله بین انگشتان پا ،…