انگل چیست؟

انگل انگل ارگانیسم است که در ارگانیسم دیگری به نام میزبان زندگی می کند و اغلب به آن آسیب می رساند. برای بقا بستگی…