آنالیز کامل بخش WBC در آزمایش CBC

شمارش گلبول سفید یکی از بخش های مهم تست CBC می باشد. گلبول های سفید در بدن در هر رده سنی رنج نرمال متفاوتی دارند که در جدول زیر به اختصار شرح داده شده:

 

علاوه بر آن دیف گلبول های سفید در هر سن و جنس میتواند متفاوت باشد:

NEUTROPHILS

Birth: 6.00-26.00 x 10(9)/L

۱-۷ days: 1.50-10.00 x 10(9)/L

۸-۱۴ days: 1.00-9.50 x 10(9)/L

۱۵ days-1 month: 1.00-9.00 x 10(9)/L

۲-۵ months: 1.00-8.50 x 10(9)/L

۶ months-5 years: 1.50-8.50 x 10(9)/L

۶-۱۱ years: 1.50-8.50 x 10(9)/L    

۱۲-۱۵ years: 1.80-8.00 x 10(9)/L

Adults: 1.70-7.00 x 10(9)/L

 

LYMPHOCYTES

Birth: 2.00-11.00 x 10(9)/L

۱-۱۴ days: 2.00-17.00 x 10(9)/L 

۱۵ days-1 month: 2.50-16.50 x 10(9)/L

۲-۵ months: 4.00-13.50 x 10(9)/L

۶ months-11 months: 4.00-10.50 x 10(9)/L

۱-۵ years: 1.50-7.00 x 10(9)/L

۶-۱۱ years: 1.50-6.50 x 10(9)/L

۱۲-۱۵ years: 1.20-5.20 x 10(9)/L

Adults: 0.90-2.90 x 10(9)/L

 

MONOCYTES

Birth-14 days: 0.40-1.80 x 10(9)/L

۱۵ days-11 months: 0.05-1.10 x 10(9)/L

۱-۱۵ years: 0.00-0.80 x 10(9)/L

Adults: 0.30-0.90 x 10(9)/L

 

EOSINOPHILS

Birth-5 months: 0.02-0.85 x 10(9)/L

۶ months-11 months: 0.05-0.70 x 10(9)/L

۱-۵ years: 0.00-0.65 x 10(9)/L

۶-۱۵ years: 0.00-0.50 x 10(9)/L

Adults: 0.05-0.50 x 10(9)/L

 

BASOPHILS

Birth-5 months: 0.00-0.60 x 10(9)/L

۶ months-15 years: 0.00-0.20 x 10(9)/L 

or =16 years: 0.00-0.30 x 10(9)/L

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.