مرور برچسب

دﻳﻜﺮوﺳﻠﻴﻮزﻳﺲ اﻧﺴﺎن

انگل دیکروسلیوم دندریتیکوم dicrocoelium dendriticum

انگل دیکروسلیوم دندریتیکوم dicrocoelium dendriticum دیکروسلیوم دندرتیکوم از مهمترین ترماتودهای انگلی است. این کرم در داخل مجاری صفراوی کبد در گاو و گوسفند و بز، خوک و گراز و به ندرت انسان زندگی می‌کند. کم‌خونی، التهاب، یرقان و لاغری یا…
ادامه مطلب ...