فهرست بستن

برچسب: باکتری باسیلوس آنتراسیس کپسول بوده و هوازی ـ بی‌هوازی اختیاری