روش الیزا

پایه اساسی آزمون الایزا براساس واكنش آنتی‌بادی با آنتی‌ژن می‌باشد. در آزمون‌های الایزا یك آنتی‌بادی اختصاصی با یك…

elephantiasis

الفاتیازیس که به پا فیلی معروف است نوعی بیماری انگلی است که به دلیل گیر افتادن پارازیت در عروق لنفاوی ایجاد میشود…