مرور رده

باکتری شناسی

Propionibacterium acnes

باکتری است گرم مثبت بی هوازی (ترجتح میدهد در محیط کم اکسیژن رشد کند مثل فولیکول ساقه ی مو) دارای رشد آهسته.این…

سفلیس

* عامل بیماری : اسپیروکتی با نام تریپونما پالیدم می باشد . * راه انتقال : از طریق تماس جنسی و یا برخورد مستقیم…