مرور رده

انگل شناسی

کراتیت امیبی

کراتیت تو سط عوامل مختلف باکتریای ویروسی قارچی و انگلی ایجاد میشود دراین میان تشخیص کراتیت امیبی از اهمیت ویژه…

میاز

میاز بیماریی است ناشی از حضور لارو مگس ها در بافت های زنده و یا مرده بدن که این ورود و حضور لارو ممکن است از طریق…

ترماتودها

ترماتودها یا فلوک ها کرمهای پهنی هستند.این کرمها برگی شکل هستند.تمام این انگل ها دارای میزبان واسط حلزون…

شاگاس

تریپانوزوما کروزی که ناقل انها ساس رودوویده است.عامل انتقال ان مدفوع ساس است.تریپانوزوما کروزی عامل شاگاس در انسان…

سستود ها

سستودها دسته ای از کرم ها هستند ساکن روده باریک که بدنشان از سه قسمت تشکیل شده اند سر یا اسکولکس…