مرور رده

خون شناسی

گروه خونی بمبئی

گروه خونی بمبئی یکی از گروه های خونی نادر است که برای اولین بار در شهر بمبئی در کشور هندوستان مشاهده شد. علت پیدایش این گروه خونی را باید در مکانیزم های سلولی ملکولی جستجو کرد. آنتی ژنهای گروه خونی توسط ژنهایی که بروی کروموزوم شماره ۹ قرار…
ادامه مطلب ...

آزمایش DU

ازمایش DU ازمایش DU زمانی انجام میگیرد که فردی با روش لامی دارای گروه خونی از لحاظ Rh منفی شود که برای تایید صحت از این تست استفاده میکنیم برای انجام این ازمایش نیاز به یک خون کنترل O+ می باشد.این ازمایش به روش های مختلف انجام میشود ولی…
ادامه مطلب ...

تست D-Dimer

همانطور که میدانیم ،در پی هرگونه آسیبی که به رگها وارد میشود سیستم انعقادی فعال شده و با استفاده از پلاکتها و فاکتورهای انعقادی و نهایتاایجاد لخته جلوی خونریزی گرفته میشود. هموستاز یکی از وظایف اصلی سیستم انعقادی میباشد. در واقع این سیستم…
ادامه مطلب ...