مرور برچسب

بثور پوستی‌ قرمز رنگ‌ همراه‌ با تاول‌های‌ كوچك‌ متعدد.