کاهش شنوایی در بالغین

کاهش شنوایی در بالغین حدود پنج تا شش میلیون نفر در ایران (۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر در ایالات متحده…