گروه خونی بمبئی

گروه خونی بمبئی یکی از گروه های خونی نادر است که برای اولین بار در شهر بمبئی در کشور هندوستان…

آزمایش DU

ازمایش DU ازمایش DU زمانی انجام میگیرد که فردی با روش لامی دارای گروه خونی از لحاظ Rh منفی شود…

تست D-Dimer

همانطور که میدانیم ،در پی هرگونه آسیبی که به رگها وارد میشود سیستم انعقادی فعال شده و با استفاده از…