معرفی دستگاه رفرکتومتر

معرفی دستگاه رفرکتومتر هنگامی که پرتو نور از محیطی به محیط دیگر با غلظتی متفاوت وارد می شود، به علت…

آشنائی با میکروسکوپ و انواع آن

میکروسکوپ چیست ؟ میکروسکوپ یکی از وسایل آزمایشگاهی اصلی در آزمایشگاه گیاه شناسی، دامپزشکی، علوم زیستی و حتی مواد و…