گروههای عمده باکتریها از نظر پزشکی

دید کلی باکتریها مهمترین و متنوع‌ترین میکروارگانیسمها هستند و تعداد کمی در انسان جانوران و سایر موجودات بیماریزا بوده و…