روش الیزا

پایه اساسی آزمون الایزا براساس واکنش آنتی‌بادی با آنتی‌ژن می‌باشد. در آزمون‌های الایزا یک آنتی‌بادی اختصاصی با یک آنتی‌ژن مشخص…

لوپوس

این بیماری دارای زمینه‌ی ژنتیک است. گرفتاری نسج هم بند در پوست و نسج هم بند و در پوست ونسج…