آنالیز کامل بخش WBC در آزمایش CBC

شمارش گلبول سفید یکی از بخش های مهم تست CBC می باشد. گلبول های سفید در بدن در هر رده سنی رنج نرمال متفاوتی دارند که در جدول زیر به اختصار شرح داده شده:

 

علاوه بر آن دیف گلبول های سفید در هر سن و جنس میتواند متفاوت باشد:

NEUTROPHILS

Birth: 6.00-26.00 x 10(9)/L

۱-۷ days: 1.50-10.00 x 10(9)/L

۸-۱۴ days: 1.00-9.50 x 10(9)/L

۱۵ days-1 month: 1.00-9.00 x 10(9)/L

۲-۵ months: 1.00-8.50 x 10(9)/L

۶ months-5 years: 1.50-8.50 x 10(9)/L

۶-۱۱ years: 1.50-8.50 x 10(9)/L    

۱۲-۱۵ years: 1.80-8.00 x 10(9)/L

Adults: 1.70-7.00 x 10(9)/L

 

LYMPHOCYTES

Birth: 2.00-11.00 x 10(9)/L

۱-۱۴ days: 2.00-17.00 x 10(9)/L 

۱۵ days-1 month: 2.50-16.50 x 10(9)/L

۲-۵ months: 4.00-13.50 x 10(9)/L

۶ months-11 months: 4.00-10.50 x 10(9)/L

۱-۵ years: 1.50-7.00 x 10(9)/L

۶-۱۱ years: 1.50-6.50 x 10(9)/L

۱۲-۱۵ years: 1.20-5.20 x 10(9)/L

Adults: 0.90-2.90 x 10(9)/L

 

MONOCYTES

Birth-14 days: 0.40-1.80 x 10(9)/L

۱۵ days-11 months: 0.05-1.10 x 10(9)/L

۱-۱۵ years: 0.00-0.80 x 10(9)/L

Adults: 0.30-0.90 x 10(9)/L

 

EOSINOPHILS

Birth-5 months: 0.02-0.85 x 10(9)/L

۶ months-11 months: 0.05-0.70 x 10(9)/L

۱-۵ years: 0.00-0.65 x 10(9)/L

۶-۱۵ years: 0.00-0.50 x 10(9)/L

Adults: 0.05-0.50 x 10(9)/L

 

BASOPHILS

Birth-5 months: 0.00-0.60 x 10(9)/L

۶ months-15 years: 0.00-0.20 x 10(9)/L 

or =16 years: 0.00-0.30 x 10(9)/L

 

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.