مقالات

واکسن مالاریا

واکسن جدید ضد مالاریا موسوم به PfSPZ ، که متشکل از اسپوروزوآیت های تخفیف حدت یافته Plasmodium falciparum هستند، امیدهای تازه ای را برای پیشگیری از این بیماری تک یاخته ای مهلک برانگیخته است.
در فاز اول آزمایشی آن، ۵۷ فرد بالغ سالم که تابحال مالاریا نداشته بودند، بین سنین ۱۸ تا ۴۵ ساله، داوطلب شدند؛ که از بین این ها ۴۰ شرکت کننده واکسن را دریافت کردند و ۱۷ شرکت کننده نیز بدون واکسن بودند. جهت برآورد ایمنی واکسن، افراد واکسینه شده، به گروههایی تقسیم شدند که بین ۲ تا ۶ دوز افزایش یابنده IV واکسن را دریافت میکردند. پس از واکسیناسیون شرکت کننده ها، از نزدیک برای ۷ روز تحت نظر بودند. در این مدت هیچ اثر جانبی درمورد واکسن و هیچ ابتلائی ایجاد نشد.
جهت برآورد اینکه آیا واکسن از عفونت مالاریا جلوگیری کرده یا خیر و چگونگی آن، گروه واکسینه شده و گروه کنترل، در معرض نیش پشه های آلوده به همان گونه های فالسیپارومی که واکسن از آن ساخته شده بود، قرار داده شدند.
محققان دریافتند که مقادیر دوزاژ بیشتر واکسن ایمنی بیشتری میدهد. در این بین تنها ۳ نفر از ۱۵ نفری که دوزاژهای بالی واکسن را گرفته بودند، به بیماری مبتلا شدند. در بین ۱۲ نفری هم که هیچ واکسنی دریافت نکردند، فقط ۱ نفر جان سالم به در برد!
چندین آزمایش بعدی نیز در این مورد برروی دوزهای مختلف واکسن، اثر برروی سایر گونه های پلاسمودیوم و … همچنان ادامه خواهد داشت.